ملاقات با تیم ما

ما تیمی از سازندگان، متفکران، کاشفان و خوانندگان تئاتر هستیم. ما با کنجکاوی و تجربه به کار و بازی نزدیک می شویم.

Image

ا

اندی والکر

مدیر عامل، آژانس خلاق Asanjoomla

پیاده سازی خدمات پیشروی در مقابل فرآیندهای کاربر محور را با فسفلورسانس .

Image

ت

تیم براون

مدیر عامل، آژانس خلاق Asanjoomla

پیاده سازی خدمات پیشروی در مقابل فرآیندهای کاربر محور را با فسفلورسانس .

پ

پیهان الینا

مدیر عامل، آژانس خلاق Asanjoomla

پیاده سازی خدمات پیشروی در مقابل فرآیندهای کاربر محور را با فسفلورسانس .

Image
Image

س

سید آنتونی

مدیر عامل، آژانس خلاق Asanjoomla

پیاده سازی خدمات پیشروی در مقابل فرآیندهای کاربر محور را با فسفلورسانس .

Image